Boten voorwaarden

Huurvoorwaarden Mayday Polyvalk

Art. 1:1
Het lid of donateur dat een boot reserveert bij, of via Mayday, wordt huurder. Bij een evenement waar
meerdere personen zich voor 1 boot inschrijven, zal 1 van deze personen zich kenbaar
maken als schipper en huurder en ook als zodanig verantwoordelijk zijn.

Art. 1:2
De vereniging is geenszins aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de huurder.

Art. 1:3
Het bedrag dat men verschuldigd is aan de vereniging wordt in de eerstvolgende
afboekingsperiode afgeschreven, of op andere wijze betaald indien vooraf schriftelijk
overeengekomen.

Art. 1:4
De huurder mag annuleren zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht
-1 tot een termijn van 24 uur voor het huren van één Maydayvalk.
-2 tot een termijn van 48 uur voor het huren van twee of meerdere Maydayvalken.

Art. 1:5
Het varen met de valken gebeurt op eigen risico. Wanneer er schade gevaren wordt aan de
valken van G.S.Z. Mayday is de huurder voor het volledige bedrag van het eigen risico van
250 euro aansprakelijk.

Art. 1:6
Bij het gebruikt van ander materiaal dan Maydayvalken tijdens een evenement, is het lid of
de donateur volledig aansprakelijk voor gevaren schade en/of incomplete inventaris.

Art. 1:7
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder en/of
verwondingen van de huurder.

Art. 1:8
De huurder is verplicht om bij aankomst bij de boot de staat van de boot en de
compleetheid van de inventaris te controleren.

Art. 1:9
De huurder is verplicht om voor het varen de zeilcommissaris een bericht te sturen wanneer
er schade en/of vermissing van inventaris is geconstateerd.

Art. 1:10
Wanneer er schade gevaren wordt, is de huurder verplicht om binnen 24 uur een bericht te
sturen naar de zeilcommissaris volgens de aanwijzingen in de boot. Het bericht bevat de
volgende informatie: naam huurder, naam boot en gevaren schade en/of vermissingen.

Art. 1:11
Wanneer er schade gevaren wordt van dusdanige aard dat er niet meer met de boot
gevaren kan worden, is de huurder verplicht dit telefonisch te melden aan de
zeilcommissaris.

Art. 1:12
De huurder is verplicht de aanwijzingen op te volgen zoals vermeld op het formulier
aanwezig in de boot.

Art. 1:13
Het bestuur van G.S.Z. Mayday heeft ten alle tijde het recht om een reservering ongedaan
te maken of te weigeren.

Art. 1:14
De huurder is verplicht goed met het materiaal om te gaan en de boot achter te laten op
de manier zoals deze staat aangegeven op de boot. Tevens is de huurder verplicht de boot
schoon achter te laten.

Art. 1:15
Wanneer niet aan de voorwaarden voldaan wordt, heeft het bestuur het recht om een
boete van 50 euro op te leggen. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle schade
voortkomend uit het niet naleven van de voorwaarden. Ook is de huurder verantwoordelijk
voor alle schade waarvan, door het niet naleven van de voorwaarden, niet kan worden
vastgesteld door wie deze veroorzaakt is tot aan het bedrag van de eigen risico.

Art. 1:16
Indien een persoon een boot gebruikt zonder een goedgekeurde reservering, kan een boete
worden opgelegd van maximaal 50 euro. Verder wordt ook de huurprijs in rekening
gebracht